Artikel 1: Definities

1. Aanbieder De dienst die de VAR-2-app (online VAR-2-applicatie) aanbiedt.
2. Account De toegang tot de diensten van de VAR-2-app nadat men heeft ingelogd met inlognaam en wachtwoord. Alleen een klant kan een account openen en beheren.
3. Bundel Een vast aantal online vragenlijsten die klant koopt uitgedrukt in units.
4. Gebruiker Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de VAR-2-app. Er zijn twee soorten gebruikers: een gebruiker gekoppeld aan een account of een gebruiker die is gekoppeld aan een subaccount.
5. Invuller Een persoon die door Gebruiker wordt uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen
6. Klant De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een account in de VAR-2-app opent en beheert en op wiens naam het account staat. Alleen Klant kan een bundel aanschaffen.
7. Subaccount Klant kan één of meerdere persoon binnen zijn/haar eigen account rechten verlenen waardoor deze persoon of personen gebruik kunnen maken van de bundel van klant.
8. VAR-2-app De webapplicatie waarmee de VAR-2 online kan worden afgenomen bij een invuller en waarmee na het voltooien van de vragenlijst door invuller een digitaal rapport wordt gegenereerd. De VAR-2-app is gevestigd aan de Pastorieweg 16, 8381 AX  te Vledder, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01160039 en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A.A. Vendrig. Het webadres van de VAR-2-app is: https://app.var-2.nl
9. Unit Rekeneenheid van een bundel
10. Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden
11. Vragenlijst Een verzameling van items die tezamen een eenheid vormen en waarop auteursrechten en copyright rusten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op klanten en gebruikers (vanaf hier: Klant/Gebruiker) van de VAR-2-app. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing indien aanbieder voor de uitvoering van deze Overeenkomst derden dient in te schakelen.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant/Gebruiker wordt uitdrukkelijk door Aanbieder van de hand gewezen voor zover van toepassing op de VAR-2-app.
 3. Door de aanvaarding van de Voorwaarden stemt Klant/Gebruiker tevens in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op ieder toekomstig gebruik van de VAR-2-app.
 4. Aanbieder behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde Voorwaarden gaan in na verloop van een termijn van 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden aan Klant/Gebruiker of op een andere datum die bij de bekendmaking vermeld zal worden.
 5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 3: Gebruik VAR-2-app, gebruiksrecht en reverse-engineering

 1. Klant/Gebruiker kan uitsluitend gebruik maken van de VAR-2-app met een op naam gestelde account, welke herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.
 2. Aanbieder verleent Klant/Gebruiker een niet-exclusief recht om de VAR-2-app te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Onverminderd het in deze Voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Klant/Gebruiker uitsluitend het recht de VAR-2-app te gebruiken.
 3. Klant/Gebruiker verklaart nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten van de VAR-2-app uitsluitend ter ondersteuning zijn van het diagnostisch proces c.q. het in kaart brengen van risicofactoren en welbevinden van werknemers of cliënten/patiënten. De uitkomsten dienen getoetst te worden aan andere bronnen van informatie en dienen op waarde te worden geschat overeenkomstig vigerende psychometrische methoden en theorieën.
 4. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor welke diagnose of besluitvorming dan ook gebaseerd op de resultaten van de VAR-2-app. Klant/Gebruiker vrijwaart Aanbieder ten aanzien van dergelijke diagnoses of besluitvorming en/of uitkomsten van de data en/of gegevens.
 5. Klant/Gebruiker is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij toepassing van de VAR-2-app in acht moeten worden genomen, te nemen en op te volgen.
 6. Het gebruiksrecht van de VAR-2-app is niet-overdraagbaar. Het is Klant/Gebruiker, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder, niet toegestaan om (a) de VAR-2-app te (sub)licentiëren, te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen; (b) een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de VAR-2-app bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de VAR-2-app uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt; (c) afgeleide werken van de VAR-2-app of de inhoud te maken; (d) ‘webkoppelingen’ naar de toepassing te maken of hiervan een ‘frame’ of ‘mirror’ te maken op een server of een draadloos of op internet gebaseerd apparaat; of (e) reverse-engineering toe te passen op de toepassing of de VAR-2-app te openen teneinde (e1) concurrerende activiteiten te ontwikkelen, (e2) producten te ontwikkelen waarin dezelfde ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen als die van de VAR-2-app worden gebruikt of (e3) ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen van de VAR-2-app te kopiëren.
 7. Klant/Gebruiker mag de VAR-2-app alleen voor interne doeleinden gebruiken en dient zich te onthouden van (a) het verzenden of opslaan van materiaal dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, agenten of programma’s bevat, (b) het storen of schaden van de integriteit of prestaties van deVAR-2-app of de gegevens die hierin zijn opgeslagen, of (c) het ongeoorloofd toegang pogen te krijgen tot de VAR-2-app.
 8. Uitsluitend Aanbieder bezit alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten in en op de technologie, inhoud en service van de VAR-2-app, inclusief de VAR-2 en daarvan afgeleide producten. Alle rechten op eventuele suggesties, ideeën, verzoeken om verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die Klant/Gebruiker heeft ingediend omen uitsluitend toe aan Aanbieder. De Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant/Gebruiker is geen verkoopovereenkomst en verleent Klant/Gebruiker geen eigendomsrechten op de VAR-2-app. Evenmin komt uit hoofde van de Overeenkomst en evenmin uit anderen hoofde aan Klant/Gebruiker enig intellectueel eigendomsrecht toe met betrekking tot de VAR-2-app.
 9. Als Klant/Gebruiker inbreuk maakt op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht zoals hier bedoeld kan Aanbieder jegens Klant/Gebruiker aanspraak maken op een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,00 per overtreding en voor iedere dag dat die overtreding voorkomt.

 

Artikel 4: Eigendom van gebruiksgegevens, verwerkersovereenkomst en privacystatement

 1. Aanbieder is niet de eigenaar van de gebruiksgegevens.
 2. Klant/Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn of haar account en dient zich te allen tijde te houden aan alle toepasselijke verdragen, lokale, provinciale, nationale en buitenlandse wetten, voorschriften en regelgeving in verband met het gebruik van de VAR-2-app en uitvoering van de Overeenkomst, inclusief verdragen, wetten (zoals de Avg), voorschriften en regelgeving inzake (gegevens)privacy, internationale communicatie en verzending van technische of persoonlijke gegevens.
 3. Aanbieder zal uitsluitend data verwerken in overeenstemming met de doelstelling van de VAR-2-app. Aanbieder heeft technische maatregelen genomen tegen de onbevoegde of onwettelijke verwerking van data en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging van data uit de database.
 4. De verwerkersovereenkomst die Aanbieder met Klant/Gebruiker heeft gesloten maakt deel uit van deze Voorwaarden. De verwerkersovereenkomst is gesloten tussen Aanbieder en Klant/Gebruiker zodra Klant/Aanbieder digitaal akkoord verleent. Als Klant/Gebruiker een account opent binnen de VAR-2-app dan stemt hij/zij in met de verwerkersovereenkomst.
 5. Het Privacystatement maakt deel uit van deze Voorwaarden.

 

Artikel 5: Prijsstelling en betalingsvoorwaarden

 1. Bundels worden afgenomen voor een op dat moment beschikbare en vaste prijs. Na aankoop heeft men het recht een vast aantal vragenlijsten af te nemen uitgedrukt in units en overeenkomstig de bundelprijs. De prijs van een bestaande, aangekochte bundel verandert niet na aankoop. Dat wil zeggen, als de algemene bundelprijzen worden verhoogd, vindt nooit bijbetaling plaats voor bestaande, reeds aangekochte bundels.
 2. Aangekochte bundels worden nooit in geld geretourneerd. Als men besluit te stoppen met de VAR-2-app wordt het resterende aantal beschikbare vragenlijsten nooit in geld geretourneerd.
 3. De bundelprijs (van nieuwe bundels) wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de inflatiecorrectie (prijsindex CBS).
 4. Aanbieder behoudt zich het recht voor om prijzen (van nieuwe bundels) incidenteel aan te passen als dat vanuit een verantwoorde financiële bedrijfsvoering noodzakelijk is. Prijsverhogingen van nieuw aan te schaffen bundels, anders dan de jaarlijkse verhoging op basis van de inflatiecorrectie worden altijd ruim van te voren en in ieder geval één maand voor de prijsverhoging bekendgemaakt bij Klant/Gebruiker.
 5. De betalingstermijn van nieuwe, aangeschafte bundels is 14 dagen.
 6. Aanbieder behoudt zich het recht voor om een account tijdelijk te blokkeren als niet is voldaan aan de betalingsverplichting van een afgenomen bundel. Nadat alsnog voldaan is aan de betalingsverplichting wordt het account weer op actief gesteld.

Artikel 6: Vervaltermijnen van accounts en opgeslagen data

 1. Als Klant/Gebruiker een bundel koopt is deze te gebruiken zonder tijdslimiet als voldaan wordt aan één voorwaarde en dat is dat er minimaal één vragenlijst per jaar wordt verstuurd naar Invuller. Als er vanaf het account van Klant/Gebruiker gedurende één jaar geen enkele vragenlijst is verstuurd, wordt het account verwijderd en vervalt de openstaande bundel definitief.
 2. Als Klant/Gebruiker voorziet dat hij/zij voor een langere periode de VAR-2-app (langer dan een jaar) niet wenst te gebruiken, maar in de toekomst wel, dient Klant/Gebruiker dit verzoek schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken voordat de periode van inactief gebruik van de VAR-2-app ontstaat of in ieder geval binnen de 12 maanden van inactief gebruik. Na ontvangst van het verzoek van Klant/Gebruiker blijft het account voor onbepaalde tijd open.
 3. Als Gebruiker van een subaccount het subaccount langer dan één jaar niet gebruikt, wordt het subaccount van deze gebruiker opgeheven.
 4. Als er een nieuwe versie van de VAR-2 (of andere beschikbare vragenlijsten binnen de VAR-2-app) beschikbaar komt, blijven opgeslagen vragenlijsten van de oudere versie altijd minimaal 2 jaar binnen de VAR-2-app opvraagbaar, mits Klant/Gebruiker de optie heeft aangevinkt dat vragenlijsten worden bewaard binnen de VAR-2-app. Opgeslagen vragenlijsten van oudere versies van de VAR-2 worden op enig moment verwijderd door Aanbieder. Als het moment van verwijderen van een oude versie van de VAR-2 is aangebroken, wordt dit altijd minimaal twee maanden van te voren aangegeven zodat Klant/Gebruiker de tijd heeft om vragenlijsten in een Excelbestand of als losse PDF’s te downloaden.
 5. Klant/Gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen goed bij Invuller terecht komt. De meest voorkomende reden dat een uitnodiging Invuller niet bereikt is een invoerfout bij het intypen van het juiste e-mailadres. De VAR-2-app stelt Klant/Gebruiker in staat om correcties aan te brengen en de uitnodiging opnieuw te versturen. Ook via de VAR-2-app een e-mailherinnering worden gestuurd naar lijsten die niet zijn ingevuld maar waar de uitnodiging om dat te doen wel Invuller heeft bereikt. Vragenlijsten die gestuurd zijn Invuller en door Invuller niet worden ingevuld binnen een termijn van drie maanden worden automatisch verwijderd.

Artikel 7: Inspanning en garanties

 1. Aanbieder spant zich in om te voldoen aan de hoogste wetenschappelijke en professionele standaarden met betrekking tot de geleverde content c.q. de in de VAR-2-app beschikbare vragenlijsten.
 2. Aanbieder garandeert een constante, dat zeggen 24 uur per dag, beschikbaarheid van de VAR-2-app behouders incidentele non-actief momenten vanwege uit te voeren updates. Aanbieder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de telecommunicatieverbindingen vanaf de infrastructuur (server) waar de VAR-2-app zich van bedient.

Artikel 8: Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

 1. Aanbieder verklaart een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. De aansprakelijkheid van Aanbieder is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een dergelijke verzekering van Aanbieder in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 2. De totale aansprakelijkheid van Aanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in gebruikt en toepassing van de VAR-2-app is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de op dat moment aangekochte bundel per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze Voorwaarden mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
 4. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor onjuiste gestelde diagnoses of welke besluitvorming dan ook op basis van de uitslag van de VAR-2 of enige andere vragenlijst in de VAR-2-app.
 5. Klant/Gebruiker dient zelf zijn of haar eigen professionele standaarden en grenzen in de gaten te houden en zichzelf voldoende op te hoogte te stellen van de wetenschappelijke achtergrond van de VAR-2. De aard en het niveau van de conclusies die gebruiker trekt, dienen daarmee in overeenstemming te zijn.
 6. Klant/Gebruiker is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem of haar aan Aanbieder verstrekte data, gegevens, instructies of adviezen.
 7. Aanbieder dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 8. Ieder vordering tot schadeloosstelling wordt schriftelijk gemeld binnen 12 maanden na de gebeurtenis en vervalt daarna.
 9. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar redelijkerwijs geen invloed op kan worden uitgeoefend, zoals ongevallen, brand, ziekte en technische storingen in de apparatuur.

Artikel 9: Melding van klachten

 1. Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden gemeld door Klant/Gebruiker (voor adres: zie Artikel 1) en zullen door Aanbieder in behandeling worden genomen. Aanbieder zal zich inspannen de klacht inhoudelijk zo snel en grondig als mogelijk te behandelen.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mocht er zich een geschil voordoen dan zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.
 3. Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden afgehandeld conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Versie: 25 mei 2018